יום ג', ד’ בניסן תשע”ח
דף הבית גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר

בית הספר מחנך את תלמידיו על-פי ערכי הציונות הדתית לשמירת מצוות, לתרומה לקהילה ולמדינה, ולנאמנות לרוח "בית אבא".זאת לצד שאיפה למצוינות לימודית ומדעית, והכוונה לעמדות מפתח בחברה הישראלית בכל התחומים: תורה, מדע, כלכלה, צבא וחברה. א. התנהגות:א.1 אורחות חיים:תלמידי בית הספר יתנהגו בבית הספר ומחוצה לו לפי רוח בית הספר כבית-ספר ציוני-דתי, ובתוך כך לפי כל כללי ההלכה. תלמידי בית הספר מייצגים את בית הספר ואת ערכיו בשטח בית הספר, בפעילויות חוץ, ובמרחב הציבורי. יש להתייחס בכבוד ובסובלנות למורים, לאנשי צוות ולחברים בבית הספר1. תפילת שחרית - התפילה מהווה בסיס ליום הלימודים. v לא ניתן להתחיל את יום הלימודים ללא תפילה.v חובה להגיע לתפילה בזמן. איחורים וחיסורים לתפילה יחשבו כאיחור או חיסור לשיעור ויטופלו בהתאם.v יש לקחת בתפילה חלק פעיל - בני המצווה יתפללו במניין, יניחו תפילין ויתעטפו בטלית (לנוהגים כך). אין לפשוט טלית ולחלוץ תפילין לפני תום התפילה.v אנו מעודדים תלמידים לשאת בתפקידים בתפילה - שליחי ציבור, קוראים בתורה ועוד. ההנהלה תשקול להעניק תעודות לתלמידים המצטיינים בתפילה.2. אלימות מילולית יש לפנות בכבוד לכל אדם בבית הספר. תלמיד שיקרא למורה או לאיש צוות בכינוי גנאי יכין עבודה בנושא העבירה ויעביר הרצאה בנושא בפני הכיתה או לחילופין יעבוד עם אב הבית בתחזוקת בית הספר ועפ"י שיקול דעתו של המחנך יורחק מהלימודים ליום אחד באישור המנהל.3. אלימות פיזית בית הספר מהווה מקום בטוח לכלל הבאים בשעריו. כל תלמיד ואיש צוות זכאי לשמירה על רכושו, כבודו וגופו. אשר על כן, תלמיד שינקוט באלימות פיזית יורחק לפי שיקול דעתו של המנהל לתקופה של שלושה עד שבעה ימי לימודים.4. בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, אין לעשן ואין לשתות משקאות משכרים בשטח בית הספר או בפעילויות מטעמו. כנגד תלמיד שיפר כלל זה ינקטו צעדים משמעתיים לרבות הרחקה מהלימודים.5. חל איסור מוחלט על הבאת טלפונים ניידים ומכשירים דיגיטליים אחרים לבית הספר. מכשיר שיימצא, יוחרם ויוחזר להורים.6. יש לשמור על רכוש בית הספר ולטפח את מראהו. השחתת רכוש בבית הספר תטופל כמו אירוע אלימות ואף תגרור תשלום על הנזק במידת הצורך. א.2 התנהגות בשיעור:1. השיעורים בבית הספר נועדו לקדם את התלמידים מבחינה אישיותית, רוחנית ולימודית. כבוד הדדי בין מורים לתלמידים מהווה אבן יסוד לקיום למידה איכותית.2. יש להגיע לשיעור עם הצלצול עם הציוד הלימודי הנדרש. יש לשמור על התנהגות תקינה במהלך השיעור ולא להפריע למהלכו. אין לחכות למורה מחוץ לכיתה. תלמיד שיאחר לשיעור יטופל על-ידי המורה והמחנך.3. איחורים חוזרים יטופלו לפי שיקול דעתם של המורה והמחנך: הישארות בסוף יום הלימודים, יידוע ההורים, הזמנת הורים.4. בכניסת מורה לכיתה כל התלמידים עומדים במקומותיהם בשקט.5. אין להיעדר משיעורים או מיום לימודים ללא אישור רפואי או תיאום מראש עם ההורים. היעדרויות יטופלו על-ידי המחנך: הישארות בסוף יום, השלמת יום בחופשה, הרחקה מיום לימודים. האחריות על השלמת החומר שנלמד בכיתה מוטלת על התלמיד.6. תלמיד שאחוז היעדרויותיו משיעור הוא מעל 30% לא יהיה זכאי לציון שנתי באותו המקצוע. ב. הופעה חיצונית:1. כיפה:הכיפה מהווה חלק בלתי נפרד מהופעת התלמיד. תלמיד שיגיע אל ביה"ס ללא כיפה, בין אם שכח אואיבד, לא יורשה להיכנס כיתה ואף יישלח לביתו.2. תלבושת ביה"ס:חובה על כל התלמידים להגיע לביה"ס ולפעילויות חוץ בית ספריות עם תלבושת ביה"ס. תלמיד שיגיע ללא תלבושת לא יורשה לשבת בכיתה ואף יישלח לביתו. התלבושת כוללת: בקיץ – חולצה טריקו עם סמל ביה"ס, בחורף - חולצה פנימית וחיצונית עם סמל ביה"ס. בימי שישי ניתן להגיע ללא חולצת תלבושת בית הספר.3. הופעה חיצונית – ברוח המצוות והיהדות. תלמידי הישיבה נדרשים להגיע עםציצית. חל איסור מוחלט להגיע לבית הספר עם נעלי אצבע או כפכפים. ג. שיעורי בית, בחנים ומבחנים: 1. שיעורי בית ועבודות:v על כל תלמידי ביה"ס מוטלת חובה להכין את שיעורי הבית בכל מקצועות הלימוד.v במידה ותלמיד לא יבצע את המוטל עליו בשיעורי הבית: א. פעם ראשונה – הצגת שיעורי הבית לשיעור הבא במקצוע הנלמד. ב. פעם שנייה – שהייה בביה"ס בסוף יום הלימודים להשלמת שיעורי הבית. ג. פעם שלישית – מכתב להורים והשלמת שיעורי הבית. ד. פעם רביעית – הזמנת הורים לפגישה עם מחנך הכיתה. 2. בחנים:בחנים ייעשו ללא הודעה מוקדמת וללא הגבלה במהלך השבוע ויוחזרו תוך שבוע ימים מיום ביצועם. בוחן ייעשה על החומר הנלמד בשני השיעורים האחרונים בלבד.3. מבחנים:v לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים בשבוע. התלמידים יקבלו הודעה שבועיים לפני כל מבחן.v על המורה להחזיר מבחן עד כשבועיים מיום הבחינה.v ערעור: לתלמיד זכות להגיש ערעור על ציונו במבחן. הערעור ייעשה תוך שבוע מיום החזרת הבחינה. פנייה למורה תאפשר בדיקה חוזרת של המבחן, באם לא הגיעו לעמק השווה, לתלמיד זכות לערער לרכז מקצוע.4. טוהר בחינות:ביה"ס מחנך לשמירה על טוהר הבחינות במידה ותלמיד נתפס כשהוא מעתיק במבחן, מבחנו ייפסל מידית ויטופל עפ"י שיקול דעתו החינוכית של המורה.

 
 
ארכיון
לוח פעילויות
מרחבים כיתתיים
תחומי דעת
לוח הודעות
תרגיל למידה מרחוק - פברואר 2018
למידה בשעת חירום